POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI

Administrator – podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych – ANILEWE Ewelina Jaworska siedzibą w Warszawie (dane adresowe: Lindleya 16, 02-013 Warszawa) wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 798 144 23 90 – dalej jako ANILEWE, użyte w treści „my” oznacza ANILEWE,

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.stacja.paliw.pl, stacjagama.pl,

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce,

Polityka – polityka prywatności ANILEWE,

Państwo trzecie – w rozumieniu RODO to państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

1) Anilewe w pełni popiera potrzebę ochrony Twojej prywatności zarówno w przypadku, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, jak i gdy korzystasz z naszych usług – bądź to poprzez nasze strony, bądź przy pomocy innych środków.

2) Uwzględniając powyższe, stworzyliśmy ten dokument w celu określenia zasad gromadzenia, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania informacji, które otrzymujemy, gdy odwiedzasz i przeglądasz nasze strony internetowe lub korzystasz z naszych usług. Polityka Prywatności reguluje kwestie dotyczące Twojej współpracy z nami oraz wszelkich informacji, które przekazujesz nam poprzez nasze strony internetowe, produkty, usługi lub inne funkcje lub technologie dostępne na naszych stronach internetowych lub gdziekolwiek indziej.

Zachęcamy do zapoznania się z podanymi informacjami.

Dane osobowe przetwarzane w formularzu kontaktowym

W formularzu kontaktowym, prosimy Cię o pozostawienie informacji, które stanowią Twoje dane osobowe, tj. telefon kontaktowy, adres mailowy, kod pocztowy, NIP, a także tytuł i treść wiadomości.

W jakim celu przetwarzamy dane zawarte w formularzach?

Twoje dane zawarte w formularzu kontaktowym będziemy przetwarzali w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość pozostawioną poprzez formularz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, jakiej udzieliłeś w formularzu lub poprzez swoje działanie, polegające na dobrowolnym pozostawieniu danych osobowych i treści wiadomości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Na tej podstawie przetwarzamy też Twoje dane w celu przekazania informacji handlowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Masz prawo wycofania wyrażonej zgody w dowolnej chwili. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO między innymi w celu:

   • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
   • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
   • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
   • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
   • statystycznym

Dane osobowe przetwarzane w formularzu odpowiedzi na ofertę pracy

W formularzu odpowiedzi na ofertę pracy prosimy Cię o pozostawienie informacji, które stanowią Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, płeć, telefon kontaktowy, adres mailowy, adres zamieszkania, a także załączenie CV, w którym będą zawarte Twoje dane osobowe.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Anilewe będzie przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w której bierzesz udział i/lub przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie Twojej zgody,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w związku z podjęciem działań niezbędnych przed zawarciem umowy na Twoje żądanie oraz w celu wykonania umowy, w sytuacji jej zawarcia,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy),
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. realizacji uzasadnionego interesu administratora, m. in. zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, obrony przed ewentualnymi roszczeniami, statystycznym.

Dane osobowe przetwarzane w ramach umowy

W ramach umowy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako Akceptanta, jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej, możemy przetwarzać też dane osób reprezentujących Akceptanta, osób wskazanych do kontaktu, pracowników Akceptanta. W ramach współpracy przetwarzamy dane: identyfikacyjne, kontaktowe, rejestrowe, teleadresowe.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, w tym oceny ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, poprzez weryfikację rzetelności finansowej przed zawarciem umowy,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Procesora tj. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketing bezpośredni usług i produktów,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody na profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji, jeżeli taka zgoda została wyrażona, do czasu odwołania zgody. Profilowaniem może być ocena niektórych czynników osobowych, które pozwalają lepiej poznać zainteresowania i potrzeby dotyczące usług oferowanych przez Procesora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celach archiwizacyjnych na podstawie przepisów regulujących prowadzenie ksiąg rachunkowych, w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketing bezpośredni naszych produktów i usług, przeprowadzania badań, analiz statystycznych dla poprawy działania dostępnych usług,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO możemy przetwarzać dane kontrahentów sprzedających Elektroniczne Kupony operatorów sieci telekomunikacyjnych lub rejestrujących karty SIM  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Anilewe obejmujących przekazanie tych danych operatorom sieci telekomunikacyjnych w celu optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej w powiązaniu z działalnością marketingową.

Dane osobowe przetwarzane w ramach umowy

W ramach umowy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej, możemy przetwarzać też dane reprezentujących Cię osób, osób wskazanych do kontaktu, dane Twoich pracowników. W ramach współpracy przetwarzamy dane: identyfikacyjne, kontaktowe, rejestrowe, teleadresowe.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, w tym oceny ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celach archiwizacyjnych na podstawie przepisów regulujących prowadzenie ksiąg rachunkowych, w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketing bezpośredni naszych produktów i usług, przeprowadzania badań, analiz statystycznych dla poprawy działania dostępnych usług

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie prosimy o podanie danych związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami. Prosimy o podanie danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt, w celu poprawnej weryfikacji dzwoniącego. Możemy prosić o podanie NIP, nazwy i adresu prowadzonej  działalności, numeru umowy lub danych terminalowych. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą.

1. Rozmowy telefoniczne są nagrywane, o czym informujemy na początku rozmowy. Rozmowy są nagrywane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów i w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla naszych pracowników oraz osób obsługujących infolinię.

2. Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii Centrum Obsługi, w związku z wykonywaniem zawartej umowy,
    • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie Administratora, w celu monitorowania jakości obsługi dla zapewnienia usług na jak najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i analitycznych.

W naszych siedzibach możemy stosować monitoring wizyjny oraz kontrolę wstępu na teren naszych obiektów. Dane zebrane podczas monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie Administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektów oraz ochrony mienia, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Anilewe może przetwarzać dane osobowe Użytkowników (m.in. komentarze, polubienia, a także adres IP urządzenia) odwiedzających publiczne profile firmowe Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Do mediów społecznościowych zaliczamy portale (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter czy LinkedIn). Dane są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili firmowych. Ma to na celu umożliwienie Użytkownikom aktywności na profilach, przedstawiania informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora w związku z promowaniem przez Administratora różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów. Dane możemy również przetwarzać w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tych celach jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

Jeśli chcesz dodawać komentarze do naszych recenzji lub artykułów, wypełniać ankiety, otrzymywać newslettery, uczestniczyć w konkursach, promocjach bądź w inny sposób korzystać z opcji dostępnych na naszych Stronach, możemy zwrócić się do Ciebie o podanie takich informacji, jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 • adres e-mail, adres URL oraz informacje związane z Twoim uczestnictwem w konkursach, promocjach, ankietach lub korzystaniem z dodatkowych usług lub opcji. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wypełnienie przez Ciebie formularza on-line lub kwestionariuszy.

Jeżeli bierzesz udział w konkursach i akcjach promocyjnych, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie:

   • 6 ust. 1 lit. a) RODO zgody osoby biorącej udział w konkursie lub akcji promocyjnej,
   • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy wypłaty nagrody,
   • 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach archiwizacyjnych, m.in. na podstawie ustawy  o rachunkowości,
   • 6 ust. lit. 1f) RODO m. in. w celu:
    • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych
    • dochodzenia lub obrony  przed ewentualnymi roszczeniami

Aby skorzystać z usług Sklepu Internetowego SKLEP.STACJAGAMA.PL nie prosimy Cię o rejestrację w serwisie internetowym, natomiast konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia podając dane: imię, nazwisko, nawa firmy, NIP, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres dostawy – kod, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podane przez Ciebie dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu umożliwienia skorzystania z oferty sklepu i zawarcia umowy sprzedaży oraz potwierdzenia dokonania zakupów na podany przez Ciebie adres e-mail.

Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie jest legalne jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, czyli w tym wypadku Ty.

 • Dane osobowe przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia Twojej reklamacji lub odstąpienia od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO mówiącego o tym, że przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Podane dane osobowe możemy też przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Anilewe:
 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta.

Dane osobowe przetwarzamy też zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie Twojej zgody na przedstawienie oferty naszych usług, jeżeli jeszcze nie zawarłeś z nami umowy o współpracy.

Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania zgody. Twoje dane mogą być przez nas przechowywane również przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazano w rozdziale 14.

Dane osobowe przetwarzane na podstawach wymienionych w Polityce prywatności, innych niż zgoda, będą przez nas przetwarzane przez okres trwania umowy. Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać dane tak długo, jak wynika to z przepisów prawa lub naszego prawnie uzasadnionego interesu. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach  podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Możemy udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Anilewe, pracownikom i  współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym to zadanie zlecamy, m.in. firmom wspierającym proces rekrutacji i zatrudnienia, firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi najmu przestrzeni serwerowej, elektronicznego procesowania dokumentów i weryfikowania tożsamości, podwykonawcom, w tym firmom świadczącym usługi windykacyjne, księgowe lub firmom świadczącym usługi audytowe w celu przeprowadzenia badania satysfakcji Akceptantów, firmom weryfikującym tożsamość i wspomagającym ustalenie rzetelności finansowej.

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak w niektórych przypadkach firmy, z którymi współpracujemy mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Transfery danych odbywają się wtedy wyłącznie pod warunkiem istnienia odpowiednich zabezpieczeń transferu, takich jak: decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony lub standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 • masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania,
 • masz prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas,
 • masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. Zgodę możesz wycofać w następujący sposób:

– wysyłając e-mail na adres dane@anilewe.com,
– kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujących się na serwisach,
– listownie na adres: ANILEWE, Lindleya 16, 02-013 Warszawa.

Jeżeli otrzymałeś od nas wiadomość z ofertą naszych usług możesz wypisać się z listy mailingowej klikając w służący do tego link w wiadomości,

 • masz też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 • masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Masz również prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności.

Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO, przy czym zauważ, że zawsze będziemy musieli uwzględnić również nasze uprawnienia i obowiązki jako administratora w zakresie przechowywania (retencji) danych na potrzeby świadczenia usług, rozpoznawania reklamacji, obrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń  oraz przeciwdziałania oszustwom, praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Anilewe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do przedmiotowej Polityki Prywatności w każdym czasie – zwłaszcza, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów określonych w regulacjach różnych organizacji płatniczych, bądź wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli postanowimy zmienić przedmiotową Politykę Prywatności, umieścimy zmienioną wersję Polityki na naszych Stronach. Zmieniona wersja obowiązywać będzie z chwilą umieszczenia jej w sposób opisany powyżej. Jeżeli będziemy uważać, że planowana zmiana ma charakter istotny, poinformujemy Cię o tym umieszczając na naszych Stronach stosowną informację o planowanej zmianie w Polityce Prywatności przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie tej zmiany.

Data aktualizacji: marzec 2024